អត្ថន័យ 调 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
調
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 调 ខ្មែរ

diào

 • អ៊ីចឹង

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 调

 • 太热了,请把空调打开。
  Tài rèle, qǐng bǎ kòngtiáo dǎkāi.
 • 我们家一共三空调人。
  Wǒmen jiā yì gòng sān kòngtiáo rén.
 • 警察正在进行调查。
  Jǐngchá zhèngzài jìnxíng diàochá.
 • 我刚做了一个顾客满意度调查。
  Wǒ gāng zuòle yīgè gùkè mǎnyì dù tiáo chá.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 调 តាមកម្រិត HSK