អត្ថន័យ 贵 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 贵 ខ្មែរ

guì

  • ថ្លៃណាស់

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 贵

  • 电脑卖得贵。
    Diànnǎo mài dé guì.
  • 这块手表很贵。
    Zhè kuài shǒubiǎo hěn guì.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 贵 តាមកម្រិត HSK