អត្ថន័យ 轻 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 轻 ខ្មែរ

qīng

 • ពន្លឺ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : ចាក់
 • : high ranking official (old); term of endearment between spouses (old); (from the Tang Dynasty onwards) term used by the emperor for his subjects (old); honorific (old);
 • : pigsty; rest-room;
 • : hydrogen (chemistry);
 • : ច្បាស់
 • : Japanese variant of 輕|轻;
 • : បៃតង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 轻

 • 妈妈 50 岁了,看起来还很年轻。
  Māmā 50 suìle, kàn qǐlái hái hěn niánqīng.
 • 很多年轻人都喜欢流行音乐。
  Hěnduō niánqīng rén dōu xǐhuān liúxíng yīnyuè.
 • 这件衣服很轻,但是很暖和。
  Zhè jiàn yīfú hěn qīng, dànshì hěn nuǎnhuo.
 • 这个工作对他来说并不轻松。
  Zhège gōngzuò duì tā lái shuō bìng bù qīngsōng.
 • 放假了,我们可以去轻松一下了。
  Fàngjiàle, wǒmen kěyǐ qù qīngsōng yīxiàle.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 轻 តាមកម្រិត HSK