អត្ថន័យ 载 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 载 ខ្មែរ

zài

  • ផ្ទុក

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

  • : load; cargo; old variant of 載|载[zai4]; to transport; to deliver; to bear; to support;
  • : ម្តងទៀត
  • : ក្នុង
  • : matter; affair;

ពាក្យដែលមានអក្សរ 载 តាមកម្រិត HSK