អត្ថន័យ 远 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 远 ខ្មែរ

yuǎn

 • ឆ្ងាយ

កម្រិត HSK


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 远

 • 从家到学校很远。
  Cóng jiā dào xuéxiào hěn yuǎn.
 • 我家离公司很远。
  Wǒ jiā lí gōngsī hěn yuǎn.
 • 我家距离公司很远。
  Wǒjiā jùlí gōngsī hěn yuǎn.
 • 我永远不会忘记你对我的帮助。
  Wǒ yǒngyuǎn bù huì wàngjì nǐ duì wǒ de bāngzhù.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 远 តាមកម្រិត HSK