អត្ថន័យ 通 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 通 ខ្មែរ

tōng

 • ឆ្លងកាត់

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : (onom.)thump; thud;
 • : moaning in pain;
 • : Aralia papyrifera;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 通

 • 你的普通话说得很好。
  Nǐ de pǔtōnghuà shuō dé hěn hǎo.
 • 你的普通话说得很标准。
  Nǐ de pǔtōnghuà shuō dé hěn biāozhǔn.
 • 通过一段时间的学习,我的汉语水平提高了
  Tōngguò yīduàn shíjiān de xuéxí, wǒ de hànyǔ shuǐpíng tígāo le
 • 我已经通过了考试。
  Wǒ yǐjīng tōngguòle kǎoshì.
 • 请通知大家来开会。
  Qǐng tōngzhī dàjiā lái kāihuì.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 通 តាមកម្រិត HSK