អត្ថន័យ 遍 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 遍 ខ្មែរ

biàn

  • ពាសពេញ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 遍

  • 这篇文章,我读了很多遍。
    Zhè piān wénzhāng, wǒ dúle hěnduō biàn.
  • 你选男友的遍太高了。
    Nǐ xuǎn nányǒu de biàn tài gāole.
  • 他把事情重新说了一遍。
    Tā bǎ shìqíng chóngxīn shuōle yībiàn.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 遍 តាមកម្រិត HSK