អត្ថន័យ 部 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 部 ខ្មែរ

 • ឯកតា

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 部

 • 文章最关键的部分是第三段。
  Wénzhāng zuì guānjiàn de bùfèn shì dì sān duàn.
 • 看了这部电影,我很激动。
  Kànle zhè bù diànyǐng, wǒ hěn jīdòng.
 • 音乐就是我的全部。
  Yīnyuè jiùshì wǒ de quánbù.
 • 同学们全部都来了。
  Tóngxuémen quánbù dōu láile.
 • 这部电影很吸引人。
  Zhè bù diànyǐng hěn xīyǐn rén.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 部 តាមកម្រិត HSK