អត្ថន័យ 镜 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 镜 ខ្មែរ

jìng

 • កញ្ចក់

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : straight; pass;
 • : strong; powerful;
 • : សំណាញ់
 • : cool; fresh; to cool;
 • : ទឹកដី
 • : (of woman) slender; delicate; virtuous;
 • : radian (math.); now written 弧度;
 • : ផ្លូវ
 • : ដោយក្តីគោរព
 • : Japanese variant of 淨|净;
 • : a mythical animal that eats its mother;
 • : spasm;
 • : ប្រកួតប្រជែង
 • : ពិត
 • : lower part of leg;
 • : way; path; direct; diameter;
 • : to make up (one's face); to dress; (of one's dress) beautiful;
 • : quiet; peaceful; to make tranquil; to pacify;
 • : ស្ងាត់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 镜

 • 对不起,我把镜子打破了。
  Duìbùqǐ, wǒ bǎ jìngzi dǎpòle.
 • 他戴这个黑色眼镜。
  Tā dài zhège hēisè yǎnjìng.
 • 她照了一下镜子,发现自己头发很乱。
  Tā zhàole yīxià jìngzi, fāxiàn zìjǐ tóufǎ hěn luàn.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 镜 តាមកម្រិត HSK