អត្ថន័យ 问 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 问 ខ្មែរ

wèn

 • សួរ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : (used in female names);
 • : to wipe;
 • : Wen River in northwest Sichuan (same as 汶川); classical name of river in Shandong, used to refer to Qi 齊國|齐国;
 • : a crack, as in porcelain;
 • : (old) mourning apparel;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 问

 • 我已经找出问题了,晚上问你。
  Wǒ yǐjīng zhǎo chū wèntíle, wǎnshàng wèn nǐ.
 • 先生,请问您什么时候开始点菜?
  Xiānshēng, qǐngwèn nín shénme shíhòu kāishǐ diǎn cài?
 • 老师,我可以问你一个问题吗?
  Lǎoshī, wǒ kěyǐ wèn nǐ yīgè wèntí ma?
 • 问题。
  wèntí.
 • 我马上问路。
  Wǒ mǎshàng wèn lù.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 问 តាមកម្រិត HSK