អត្ថន័យ 馆 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 馆 ខ្មែរ

guǎn

 • ព្រះពន្លា

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 馆

 • 星期二同学请我去饭馆吃饭。
  Xīngqí'èr tóngxué qǐng wǒ qù fànguǎn chīfàn.
 • 他中午去饭馆。
  Tā zhōngwǔ qù fànguǎn.
 • 爸爸送我去饭馆。
  Bàba sòng wǒ qù fànguǎn.
 • 我在饭馆做服务员。
  Wǒ zài fànguǎn zuò fúwùyuán.
 • 这是我们这儿最大的宾馆,可以住 300 个客人。
  Zhè shì wǒmen zhè'er zuìdà de bīnguǎn, kěyǐ zhù 300 gè kèrén.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 馆 តាមកម្រិត HSK