អត្ថន័យ 高 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 高 ខ្មែរ

gāo

 • ខ្ពស់

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 高

 • 认识你我很高兴!
  Rènshí nǐ wǒ hěn gāoxìng!
 • 今天我很高兴。
  Jīntiān wǒ hěn gāoxìng.
 • 认识你很高兴。
  Rènshí nǐ hěn gāoxìng.
 • 哥哥比弟弟高。
  Gēgē bǐ dìdì gāo.
 • 我没有他高。
  Wǒ méiyǒu tā gāo.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 高 តាមកម្រិត HSK