អត្ថន័យ 黑 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 黑 ខ្មែរ

hēi

 • ខ្មៅ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 黑

 • 我不喜欢黑颜色的衣服。
  Wǒ bù xǐhuān hēi yánsè de yīfú.
 • 我的眼睛是黑色的。
  Wǒ de yǎnjīng shì hēisè de.
 • 你喜欢红颜色还是黑颜色?
  Nǐ xǐhuān hóng yánsè háishì hēi yánsè?
 • 姐姐的头发又黑又长。
  Jiějiě de tóufǎ yòu hēi yòu zhǎng.
 • 天慢慢地黑了。
  Tiān màn man de hēile.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 黑 តាមកម្រិត HSK