អត្ថន័យ 对不起 និងការបញ្ចេញសំឡេង

对不起
ពាក្យសាមញ្ញ
對不起
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 对不起 ខ្មែរ

duì bu qǐ

 • សុំទោស

HSK level


ចរិត

 • (duì): ត្រឹមត្រូវ
 • (bù): កុំ
 • (qǐ): ពី

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 对不起

 • 对不起,我不爱你了,我爱她!
  Duìbùqǐ, wǒ bù ài nǐle, wǒ ài tā!
 • 对不起,我错了。
  Duìbùqǐ, wǒ cuòle.
 • 对不起,我今天又迟到了。
  Duìbùqǐ, wǒ jīntiān yòu chídàole.
 • 请别生气,是我错了,对不起。
  Qǐng bié shēngqì, shì wǒ cuòle, duìbùqǐ.
 • 对不起,医院里不能抽烟。
  Duìbùqǐ, yīyuàn lǐ bùnéng chōuyān.