អត្ថន័យ 对面 និងការបញ្ចេញសំឡេង

对面
ពាក្យសាមញ្ញ
對面
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 对面 ខ្មែរ

duì miàn

  • ផ្ទុយ

HSK level


ចរិត

  • (duì): ត្រឹមត្រូវ
  • (miàn): ផ្ទៃ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 对面

  • 我就住在学校对面。
    Wǒ jiù zhù zài xué jiào duìmiàn.