អត្ថន័យ 竞争 និងការបញ្ចេញសំឡេង

竞争
ពាក្យសាមញ្ញ
競爭
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 竞争 ខ្មែរ

jìng zhēng

  • ការប្រកួតប្រជែង

HSK level


ចរិត

  • (jìng): ប្រកួតប្រជែង
  • (zhēng): ប្រយុទ្ធ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 竞争

  • 他很自信,喜欢与人竞争。
    Tā hěn zìxìn, xǐhuān yǔ rén jìngzhēng.
  • 运动员们在赛场上激烈地竞争。
    Yùndòngyuánmen zài sàichǎng shàng jīliè de jìngzhēng.