Significado y pronunciación de 妻子

妻子
Simplified/traditional word

妻子 español definición

qī zi

 • (n.) esposa

HSK level


Caracteres

 • (qī): esposa
 • (zi): niño

Ejemplos de oraciones con 妻子

 • 最左边的是哥哥的妻子。
  Zuì zuǒbiān de shì gēgē de qīzi.
 • 我妻子上班去了。
  Wǒ qīzi shàngbān qùle.
 • 我妻子的性格非常好,从不发脾气。
  Wǒ qīzi dì xìnggé fēicháng hǎo, cóng bù fā píqì.
 • 我和我妻子有共同的理想和生活目标。
  Wǒ hé wǒ qīzi yǒu gòngtóng de lǐxiǎng hé shēnghuó mùbiāo.