Signification et prononciation de 面

Caractère simplifié/traditionnel

面 définition française

miàn

 • face
 • côté
 • surface
 • aspect
 • nouilles (alimentaires)
 • farine

Niveaux du HSK


Phrases d'exemple avec 面

 • 他在学校前面。
  Tā zài xuéxiào qiánmiàn.
 • 商店在学校后面。
  Shāngdiàn zài xuéxiào hòumiàn.
 • 前面坐在椅子上。
  Qiánmiàn zuò zài yǐzi shàng.
 • 小猫在桌子喜欢面。
  Xiǎo māo zài zhuōzi xǐhuān miàn.
 • 小狗在椅子下面呢。
  Xiǎo gǒu zài yǐzi xiàmiàn ne.

Mots contenant 面, par niveau de HSK