Signification et prononciation de 原因

原因
Mot simplifié/traditionnel

原因 définition française

yuán yīn

 • cause
 • origine
 • raison
 • CL: 个

Niveau du HSK


Détails par caractère

 • (yuán): ancien; origine; primaire; brute; niveau; cause, la source;
 • (yīn): cause

Phrases d'exemple avec 原因

 • 他把原因解释得很清楚。
  Tā bǎ yuányīn jiěshì dé hěn qīngchǔ.
 • 他把这件事的原因给大家说明了一下。
  Tā bǎ zhè jiàn shì de yuányīn gěi dàjiā shuōmíngliǎo yīxià.
 • 我已经找出问题的原因了。
  Wǒ yǐjīng zhǎo chū wèntí de yuányīnle.