HSK 4語彙リスト:公式HSK4単語リスト

HSK4は105分のテストです。 HSKレベル3と同じ部分、つまりリスニング、リーディング、ライティングが含まれています。幅広いトピックについてコミュニケーションを取り、地元の人々と自由にコミュニケーションをとる候補者の能力を評価します。この語学テストの目的は、あなたが中国語をマスターしたことを証明することです。 HSKレベル4は、中国語を流暢に理解して表現する能力を評価します。学生はさまざまなトピックについて話し合うことができ、ネイティブスピーカーと流暢に会話できる必要があります。従来のHSKテスト構造に慣れていない場合は、このステップの準備をしてください。

HSK 4ワードリスト

爱情
ài qíng
愛する
安排
ān pái
配置
安全
ān quán
安全性
按时
àn shí
定刻
按照
àn zhào
による
百分之
bǎi fēn zhī
パーセント

bàng
バトン
包子
bāo zi
お団子
保护
bǎo hù
保護
保证
bǎo zhèng
保証
报名
bào míng
サインアップ

bào
ホールド
抱歉
bào qiàn
ごめんなさい

bèi
タイムズ
本来
běn lái
もともと

bèn
愚か
比如
bǐ rú
といった
毕业
bì yè
卒業

biàn
いたるところ
标准
biāo zhǔn
標準
表格
biǎo gé
表示
biǎo shì
手段
表演
biǎo yǎn
パフォーマンス
表扬
biǎo yáng
賞賛
饼干
bǐng gān
ビスケット
并且
bìng qiě
そして
博士
bó shì
博士号
不过
bú guò
だが
不得不
bù dé bù
する必要がある
不管
bù guǎn
かかわらず
不仅
bù jǐn
だけでなく
部分
bù fen
セクション

こする

cāi
推測
材料
cái liào
素材
参观
cān guān
訪問
餐厅
cān tīng
レストラン
厕所
cè suǒ
トイレ
差不多
chà bu duō
ほとんど

cháng
长城
cháng chéng
万里の長城
长江
cháng jiāng
ヤンツェ

chǎng
フィールド
超过
chāo guò
超える
乘坐
chéng zuò
ライド
成功
chéng gōng
成功
成为
chéng wéi
になる
诚实
chéng shí
正直
吃惊
chī jīng
びっくりする
重新
chóng xīn
抽烟
chōu yān
出差
chū chāi
出張
出发
chū fā
出発する
出生
chū shēng
生まれ
出现
chū xiàn
現れる
厨房
chú fáng
キッチン
传真
chuán zhēn
ファックス
窗户
chuāng hu
词语
cí yǔ
言葉
从来
cóng lái
これまで
粗心
cū xīn
不注意

cún
セーブ
错误
cuò wù
エラー
答案
dá àn
回答
打扮
dǎ ban
着飾る
打扰
dǎ rǎo
乱す
打印
dǎ yìn
印刷
打招呼
dǎ zhāo hu
挨拶
打折
dǎ zhé
ディスカウント
打针
dǎ zhēn
注入
大概
dà gài
多分
大使馆
dà shǐ guǎn
大使館
大约
dà yuē
大夫
dài fu
医師

dài
着ていた

dāng
いつ
当时
dāng shí
その後

dāo
ナイフ
导游
dǎo yóu
観光ガイド

dào
反転
到处
dào chù
どこにでも
到底
dào dǐ
最終的には
道歉
dào qiàn
謝罪

get(補助動詞)
得意
dé yì
誇りに思う
登机牌
dēng jī pái
搭乗券

děng
等(粒子)


地点
dì diǎn
ロケーション
地球
dì qiú
地球
地址
dì zhǐ
住所

diào
落とす
调查
diào chá
調査

diū
スロー
动作
dòng zuò
アクション
堵车
dǔ chē
交通渋滞
肚子
dù zi
短信
duǎn xìn
sms
对话
duì huà
対話
对面
duì miàn
反対
对于
duì yú
ために
儿童
ér tóng

ér
そして
发生
fā shēng
起こる
发展
fā zhǎn
開発
法律
fǎ lv4
法的
翻译
fān yì
翻訳
烦恼
fán nǎo
動揺
反对
fǎn duì
反対する
方法
fāng fǎ
方法
方面
fāng miàn
側面
方向
fāng xiàng
方向
房东
fáng dōng
家主
放弃
fàng qì
あきらめる
放暑假
fàng shǔ jià
夏休み
放松
fàng sōng
リラックス

fèn
シェア
丰富
fēng fù
リッチ
否则
fǒu zé
さもないと
符合
fú hé
会う
付款
fù kuǎn
支払い
复印
fù yìn
コピー
复杂
fù zá
繁雑

リッチ
父亲
fù qīn
お父さん
负责
fù zé
に責任があります
改变
gǎi biàn
変化する
干杯
gān bēi
乾杯
感动
gǎn dòng
引っ越し
感觉
gǎn jué
感じる
感情
gǎn qíng
感じ
感谢
gǎn xiè
感謝

gǎn
あえて

gǎn
ラッシュ

gàn
ドライ

gāng
ただ
高速公路
gāo sù gōng lù
高速道路
胳膊
gē bo

公里
gōng lǐ
キロメートル
功夫
gōng fu
努力
工资
gōng zī
賃金
共同
gòng tóng
一般

gòu
足りる
购物
gòu wù
ショッピング
估计
gū jì
見積もり
鼓励
gǔ lì
奨励します
故意
gù yì
故意に
顾客
gù kè
お客様

guà
ハング
关键
guān jiàn
エッセンシャル
观众
guān zhòng
聴衆
管理
guǎn lǐ
管理

guāng
广播
guǎng bō
放送
广告
guǎng gào
広告

guàng
訪問
规定
guī dìng
規定する
国籍
guó jí
国籍
国际
guó jì
インターナショナル
果汁
guǒ zhī
フルーツジュース
过程
guò chéng
処理する
海洋
hǎi yáng
海洋
害羞
hài xiū
シャイ
寒假
hán jià
冬休み

hàn
航班
háng bān
フライト
好处
hǎo chu
メリット
好像
hǎo xiàng
お気に入り
号码
hào mǎ
合格
hé gé
資格あり
合适
hé shì
適切
盒子
hé zi
ボックス

hòu
厚い
后悔
hòu huǐ
後悔
互联网
hù lián wǎng
インターネット
互相
hù xiāng
お互い
护士
hù shi
ナース
怀疑
huái yí
疑問に思う
回忆
huí yì
思い出
活动
huó dòng
アクティビティ
活泼
huó po
にぎやか

huǒ
获得
huò dé
入手します
基础
jī chǔ
基礎
激动
jī dòng
興奮
积极
jī jí
ポジティブ
积累
jī lěi
累積
即使
jí shǐ
たとえ
及时
jí shí
タイムリーな

送信
技术
jì shù
技術
既然
jì rán
以来
继续
jì xù
続ける
计划
jì huà
予定
记者
jì zhě
レポーター
加班
jiā bān
時間とともに
加油站
jiā yóu zhàn
ガス
家具
jiā jù
家具

jiǎ
false
价格
jià gé
価格
坚持
jiān chí
付着する
减肥
jiǎn féi
体重が減る
减少
jiǎn shǎo
減らす
建议
jiàn yì
提案する
将来
jiāng lái
未来
奖金
jiǎng jīn
ボーナス
降低
jiàng dī
減らす
降落
jiàng luò
着陸

jiāo
クロス
交流
jiāo liú
と通信する
交通
jiāo tōng
トラフィック
郊区
jiāo qū
郊外
骄傲
jiāo ào
誇りに思う
饺子
jiǎo zi
餃子
教授
jiào shòu
教授
教育
jiào yù
教育
接受
jiē shòu
受け入れる
接着
jiē zhe
その後
结果
jié guǒ
結果

jié
セクション
节约
jié yuē
保存
解释
jiě shì
説明
尽管
jǐn guǎn
にもかかわらず
紧张
jǐn zhāng
テンション
禁止
jìn zhǐ
禁止する
进行
jìn xíng
乗る
京剧
jīng jù
北京オペラ
精彩
jīng cǎi
素晴らしい
经济
jīng jì
経済的
经历
jīng lì
経験
经验
jīng yàn
経験
景色
jǐng sè
見る
警察
jǐng chá
警官
竞争
jìng zhēng
コンペ
竟然
jìng rán
実際に
镜子
jìng zi
究竟
jiū jìng
丁度

リフト
举办
jǔ bàn
ホールド
举行
jǔ xíng
ホールド
拒绝
jù jué
ごみ
聚会
jù huì
集まる
距离
jù lí
距離
开玩笑
kāi wán xiào
冗談で
开心
kāi xīn
ハッピー
看法
kàn fǎ
見る
烤鸭
kǎo yā
ローストダック
考虑
kǎo lv4
検討する

科学
kē xué
理科
咳嗽
ké sou
可怜
kě lián
哀れな
可是
kě shì
だが
可惜
kě xī
残念ながら
客厅
kè tīng
リビングルーム
肯定
kěn dìng
承知しました

kōng
空気
空气
kōng qì
空気
恐怕
kǒng pà
怖いです

苦い
矿泉水
kuàng quán shuǐ
ミネラルウォーター

kùn
眠いです
困难
kùn nan
難しい
垃圾桶
lā jī tǒng
ごみ箱

引く

ホット
来不及
lái bu jí
遅すぎる
来得及
lái de jí
遅すぎる
来自
lái zì
から

lǎn
怠惰な
浪费
làng fèi
廃棄物
浪漫
làng màn
ロマンチック
老虎
lǎo hǔ
冷静
lěng jìng
落ち着いて
理发
lǐ fà
ヘアカット
理解
lǐ jiě
理解
理想
lǐ xiǎng
理想的
礼拜天
lǐ bài tiān
日曜日
礼貌
lǐ mào
礼儀
例如
lì rú
例えば
力气
lì qi
厉害
lì hai
すごい

liǎ
両方とも
联系
lián xì
連絡先

lián
でも
凉快
liáng kuai
涼む
零钱
líng qián
小さな変化
另外
lìng wài
加えて
流利
liú lì
流暢
流行
liú xíng
人気

liú
滞在
旅行
lǚ xíng
トラベル

luàn
混沌
律师
lv4 shī
弁護士
麻烦
má fan
トラブル
马虎
mǎ hu
不注意

mǎn
フル

máo
ヘア
毛巾
máo jīn
タオル
美丽
měi lì
綺麗な

mèng
迷路
mí lù
失せろ
密码
mì mǎ
パスワード
免费
miǎn fèi
自由

miǎo
2番目
民族
mín zú
国家
母亲
mǔ qīn
目的
mù dì
目的
耐心
nài xīn
患者
难道
nán dào
それは...ですか
难受
nán shòu
不快

nèi
内部
内容
nèi róng
コンテンツ
能力
néng lì
能力
年龄
nián líng
年齢

nòng
行う
暖和
nuǎn huo
暖かい
偶尔
ǒu ěr
たまに
排队
pái duì
キュー
排列
pái liè
配置
判断
pàn duàn
判定

péi
同行
批评
pī píng
批判
皮肤
pí fū
脾气
pí qi
気性

piān
記事

piàn
チート
乒乓球
pīng pāng qiú
卓球
平时
píng shí
通常

壊れた
葡萄
pú tao
葡萄
普遍
pǔ biàn
ユニバーサル
普通话
pǔ tōng huà
マンダリン
其次
qí cì
第二に
其中
qí zhōng
その中で
气候
qì hòu
気候
千万
qiān wàn
1000万
签证
qiān zhèng
ビザ

qiāo
ノック

qiáo
ブリッジ
巧克力
qiǎo kè lì
チョコレート
亲戚
qīn qi
相対的

qīng
轻松
qīng sōng
簡単
情况
qíng kuàng
ハプニング

qióng
貧しい
区别
qū bié
違い

取る
全部
quán bù
すべて
缺点
quē diǎn
不利益
缺少
quē shǎo
欠如

què
だが
确实
què shí
確かに
然而
rán ér
しかしながら
热闹
rè nao
にぎやか
任何
rèn hé
どれか
任务
rèn wu
仕事

rēng
スロー
仍然
réng rán
まだ
日记
rì jì
日記
入口
rù kǒu
エントランス
散步
sàn bù
散歩する
森林
sēn lín
森林
沙发
shā fā
ソファー
伤心
shāng xīn
悲しい
商量
shāng liang
話し合います
稍微
shāo wēi
少し
勺子
sháo zi
スプーン
社会
shè huì
社会

shēn
深い
申请
shēn qǐng
応用
甚至
shèn zhì
でも
生活
shēng huó
生活
生命
shēng mìng
生活
生意
shēng yì
ビジネス

shěng

shèng
残り物
失败
shī bài
失敗
失望
shī wàng
がっかり
师傅
shī fu
主人
十分
shí fēn
非常に
实际
shí jì
実際
实在
shí zài
本当に
使
shǐ
作る
使用
shǐ yòng
使用する
世纪
shì jì
世紀
是否
shì fǒu
かどうか
适合
shì hé
に適し
适应
shì yìng
適応する

shōu
受け取る
收入
shōu rù
所得
收拾
shōu shi
パック
首都
shǒu dū
資本
首先
shǒu xiān
まず第一に
受不了
shòu bù liǎo
我慢できない
受到
shòu dào
苦しむ
售货员
shòu huò yuán
営業担当者

shū
失う
熟悉
shú xī
に精通
数量
shù liàng
数字
shù zì
デジタル

shuài
ハンサム
顺便
shùn biàn
ところで
顺利
shùn lì
スムーズに
顺序
shùn xù
注文
说明
shuō míng
説明
硕士
shuò shì
修士号

デッド
塑料袋
sù liào dài
ビニール袋
速度
sù dù
速度

suān
随便
suí biàn
カジュアル
随着
suí zhe
に加えて
孙子
sūn zi
所有
suǒ yǒu
すべて

tái

tái
リフト
态度
tài du
姿勢
弹钢琴
tán gāng qín
ピアノを弾く

tán
トーク

tāng
スープ

táng
シュガー

tǎng
横になる

tàng
旅行
讨论
tǎo lùn
話し合います
讨厌
tǎo yàn
嫌い
特点
tè diǎn
特徴

言及
提供
tí gōng
提供する
提前
tí qián
あらかじめ
提醒
tí xǐng
思い出させる
填空
tián kòng
空欄を埋める
条件
tiáo jiàn
状態

tíng
やめる

tǐng
非常に
通过
tōng guò
沿って
通知
tōng zhī
通知
同情
tóng qíng
同情
同时
tóng shí
同時に

tuī
押す
推迟
tuī chí
延期する

tuō
離陸
袜子
wà zi
靴下
完全
wán quán
コンプリート
往往
wǎng wǎng
しばしば
网球
wǎng qiú
テニス
网站
wǎng zhàn
ウェブサイト
危险
wēi xiǎn
危険
卫生间
wèi shēng jiān
バスルーム
味道
wèi dào
温度
wēn dù
温度
文章
wén zhāng
論文
污染
wū rǎn
汚染

番号
无聊
wú liáo
退屈
无论
wú lùn
関係なく
误会
wù huì
誤解
吸引
xī yǐn
引き付ける
西红柿
xī hóng shì
トマト

xián
塩辛い
现金
xiàn jīn
現金
羡慕
xiàn mù
羨望
相反
xiāng fǎn
対照的に
相同
xiāng tóng
同じ

xiāng
香り高い
详细
xiáng xì
詳細

xiǎng
リング
橡皮
xiàng pí
ゴム
消息
xiāo xi
ニュース
小吃
xiǎo chī
スナック
小伙子
xiǎo huǒ zi
若者
小说
xiǎo shuō
フィクション
效果
xiào guǒ
効果
笑话
xiào huà
冗談で
心情
xīn qíng
気分
辛苦
xīn kǔ
ハード
信封
xìn fēng
封筒
信息
xìn xī
情報
信心
xìn xīn
信頼
兴奋
xīng fèn
興奮した

xíng

xǐng
ウェイク
幸福
xìng fú
ハッピー
性别
xìng bié
性別
性格
xìng gé
キャラクター
修理
xiū lǐ
修復
许多
xǔ duō
たくさんの
学期
xué qī
学期

ya
ええ
压力
yā lì
圧力
牙膏
yá gāo
歯磨き粉
亚洲
yà zhōu
アジア
严格
yán gé
厳格
严重
yán zhòng
深刻

yán
研究
yán jiū
研究
演出
yǎn chū
公演
演员
yǎn yuán
俳優
眼镜
yǎn jìng
眼鏡
阳光
yáng guāng
日光
养成
yǎng chéng
発展させる
样子
yàng zi
のように見える
邀请
yāo qǐng
招待する
要是
yào shi
もし
钥匙
yào shi
キー
也许
yě xǔ
多分
叶子
yè zi

ページ
一切
yī qiè
すべて

以为
yǐ wéi
考える
意见
yì jiàn
意見
艺术
yì shù
アート
因此
yīn cǐ
したがって、
引起
yǐn qǐ
原因
印象
yìn xiàng
印象

yíng
勝つ
应聘
yìng pìn
申請する
勇敢
yǒng gǎn
ブレイブ
永远
yǒng yuǎn
永遠に、いつでも
优点
yōu diǎn
利点
优秀
yōu xiù
優秀な
幽默
yōu mò
ユーモア
尤其
yóu qí
特に

yóu
沿って
由于
yóu yú
のため
邮局
yóu jú
郵便局
友好
yǒu hǎo
フレンドリー
友谊
yǒu yì
友情
有趣
yǒu qù
面白い
于是
yú shì
その後
愉快
yú kuài
ハッピー

羽毛球
yǔ máo qiú
バドミントン
语法
yǔ fǎ
文法
语言
yǔ yán
言語
预习
yù xí
プレビュー
原来
yuán lái
元の
原谅
yuán liàng
許しなさい
原因
yuán yīn
理由
约会
yuē huì
予定
阅读
yuè dú
読んだ

yún
允许
yǔn xǔ
許可する
杂志
zá zhì
マガジン
咱们
zán men
我々
暂时
zàn shí
一時的に

zāng
汚れた
责任
zé rèn
責任
增加
zēng jiā
増加する
占线
zhàn xiàn
忙しい
招聘
zhāo pìn
募集

zhào
による
真正
zhēn zhèng
リアル
整理
zhěng lǐ
整理する
正常
zhèng cháng
正常
正好
zhèng hǎo
ちょうどいい
正确
zhèng què
正しい
正式
zhèng shì
フォーマル
证明
zhèng míng
証明する

zhī
支持
zhī chí
待機する
知识
zhī shi
知識
值得
zhí de
価値がある
植物
zhí wù
工場
直接
zhí jiē
直接
职业
zhí yè
職業
只好
zhǐ hǎo
しなければならなかった
只要
zhǐ yào
限り

zhǐ
手段
至少
zhì shǎo
少なくとも
质量
zhì liàng
品質

zhòng
重量
重点
zhòng diǎn
フォーカス
重视
zhòng shì
周围
zhōu wéi
周り
主意
zhǔ yi
考え
祝贺
zhù hè
おめでとう
著名
zhù míng
有名
专门
zhuān mén
専門
专业
zhuān yè
職業

zhuǎn
順番

zhuàn
稼ぐ
准确
zhǔn què
正確
准时
zhǔn shí
定刻
仔细
zǐ xì
注意してください
自然
zì rán
ナチュラル
自信
zì xìn
信頼
总结
zǒng jié
総括する

家賃
最好
zuì hǎo
最高の
尊重
zūn zhòng
尊敬
左右
zuǒ yòu
作家
zuò jiā
作家
作用
zuò yòng
効果
作者
zuò zhě
著者

zuò
シート
座位
zuò wèi
シート

HSKレベル4テストのためにトレーニングするためのより多くのリソース