អត្ថន័យ 释 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 释 ខ្មែរ

shì

 • ការដោះលែង

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : ពិភពលោក
 • : archaic variant of 世[shi4];
 • : រឿង
 • : to serve as an official; an official; the two chess pieces in Chinese chess guarding the 'general' or 'king' 將|将[jiang4];
 • : ចូលចិត្ត
 • : to serve; to attend upon;
 • : សក្តានុពល
 • : addicted to; fond of; stem corresponding to -phil or -phile;
 • : to devour; to bite;
 • : ស៊ី
 • : majestic manner; red; angry;
 • : បន្ទប់
 • : ទីក្រុង
 • : រូបមន្ត
 • : to murder a superior; to murder one's parent;
 • : accustomed to; habit;
 • : to rely on; mother (formal);
 • : door pivot;
 • : to wipe;
 • : to hold; to grasp;
 • : ត្រូវហើយ
 • : persimmon
 • : (tree);
 • : ស៊ី
 • : bank; shore; name of a river;
 • : បង្ហាញ
 • : divine by stalk;
 • : to lick; to lap (up);
 • : to grow; to transplant;
 • : to sting; also pr. [zhe1];
 • : អាស្រ័យ​លើ
 • : សម្បថ
 • : to examine; to judge;
 • : សាកល្បង
 • : posthumous name or title; to confer a posthumous title;
 • : to borrow; to buy on credit; to rent out;
 • : crossbar in carriage front;
 • : សមរម្យ
 • : ស្លាប់
 • : suitable
 • : Japanese variant of 釋|释;
 • : cerium (chemistry);
 • : តុបតែង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 释

 • 他把原因解释得很清楚。
  Tā bǎ yuányīn jiěshì dé hěn qīngchǔ.
 • 请允许我对这件事做个解释。
  Qǐng yǔnxǔ wǒ duì zhè jiàn shì zuò gè jiěshì.
 • 无论我怎么解释,他都不明白。
  Wúlùn wǒ zěnme jiěshì, tā dōu bù míngbái.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 释 តាមកម្រិត HSK