但 의미와 발음

단순화 된 / 전통적인 특성

但 한국어 정의

dàn

 • 그러나

HSK 레벨


발음이 같은 문자


但를 사용한 문장 예

 • 但是我觉得您可以喝咖啡。
  Dànshì wǒ juédé nín kěyǐ hē kāfēi.
 • 虽然……但下雨了,虽然……但我们还是想去看电影。
  Suīrán……dàn xià yǔle, suīrán……dàn wǒmen háishì xiǎng qù kàn diànyǐng.
 • 他笑着说:“你不认识我,但是我认识你。”
  Tā xiàozhe shuō:Nǐ bù rènshí wǒ, dànshì wǒ rènshí nǐ.
 • 妹妹不但……喜欢唱歌,不但……爱跳舞。
  Mèimei bùdàn……xǐhuān chànggē, bùdàn……ài tiàowǔ.
 • 爷爷六十岁了,但是看起来一点儿也不老。
  Yéyé liùshí suìle, dànshì kàn qǐlái yīdiǎn er yě bùlǎo.

HSK 수준별 但 를 포함하는 단어