困 의미와 발음

단순화 된 / 전통적인 특성

困 한국어 정의

kùn

 • 졸리는

HSK 레벨


困를 사용한 문장 예

 • 即使遇到了困难也不要放弃。
  Jíshǐ yù dàole kùnnán yě bùyào fàngqì.
 • 我困了,要去睡觉。
  Wǒ kùnle, yào qù shuìjiào.
 • 工作中,我们遇到了很多困难。
  Gōngzuò zhōng, wǒmen yù dàole hěnduō kùnnán.
 • 这个任务对我来说很困难。
  Zhège rènwù duì wǒ lái shuō hěn kùnnán.
 • 真正的朋友会在你遇到困难的时候帮助你。
  Zhēnzhèng de péngyǒu huì zài nǐ yù dào kùnnán de shíhòu bāngzhù nǐ.

HSK 수준별 困 를 포함하는 단어