放 의미와 발음

단순화 된 / 전통적인 특성

放 한국어 정의

fàng

 • 놓다

HSK 레벨


放를 사용한 문장 예

 • 现在 8 点 30放心。
  Xiànzài 8 diǎn 30 fàngxīn.
 • 把书放在桌子上吧。
  Bǎ shū fàng zài zhuōzi shàng ba.
 • 请放心,我会把事情办好的。
  Qǐng fàngxīn, wǒ huì bǎ shìqíng bàn hǎo de.
 • 房间的一角放了很多书。
  Fángjiān de yījiǎo fàngle hěnduō shū.
 • 把米饭放在这个碗里吧。
  Bǎ mǐfàn fàng zài zhège wǎn lǐ ba.

HSK 수준별 放 를 포함하는 단어