旅 의미와 발음

단순화 된 / 전통적인 특성

旅 한국어 정의

 • 여행

HSK 레벨


발음이 같은 문자


旅를 사용한 문장 예

 • 我们开车去旅游。
  Wǒmen kāichē qù lǚyóu.
 • 坐船旅游。
  Zuò chuán lǚyóu.
 • 我打算下个星期去旅游。
  Wǒ dǎsuàn xià gè xīngqí qù lǚyóu.
 • 我爱旅游,去过几十个国家。
  Wǒ ài lǚyóu, qùguò jǐ shí gè guójiā.
 • 今年夏天你选择去哪儿旅游?
  Jīnnián xiàtiān nǐ xuǎnzé qù nǎ'er lǚyóu?

HSK 수준별 旅 를 포함하는 단어