然 의미와 발음

단순화 된 / 전통적인 특성

然 한국어 정의

rán

 • 물론이야

HSK 레벨


발음이 같은 문자


然를 사용한 문장 예

 • 虽然……但下雨了,虽然……但我们还是想去看电影。
  Suīrán……dàn xià yǔle, suīrán……dàn wǒmen háishì xiǎng qù kàn diànyǐng.
 • 你生病了,我当然要来看看你。
  Nǐ shēngbìngle, wǒ dāngrán yào lái kàn kàn nǐ.
 • 我要先写完作业,然后再看电视。
  Wǒ yào xiān xiě wán zuòyè, ránhòu zài kàn diànshì.
 • 他突然站了起来。
  Tā túrán zhànle qǐlái.
 • 小狗突然跑了出来。
  Xiǎo gǒu túrán pǎole chūlái.

HSK 수준별 然 를 포함하는 단어