球 의미와 발음

단순화 된 / 전통적인 특성

球 한국어 정의

qiú


HSK 레벨


발음이 같은 문자


球를 사용한 문장 예

 • 姐姐喜欢打篮球。
  Jiějiě xǐhuān dǎ lánqiú.
 • 我喜欢的运动是:游泳、踢足球。
  Wǒ xǐhuān de yùndòng shì: Yóuyǒng, tī zúqiú.
 • 我每天下午都去打篮球。
  Wǒ měitiān xiàwǔ dōu qù dǎ lánqiú.
 • 我和同学们在踢足球。
  Wǒ hé tóngxuémen zài tī zúqiú.
 • 弟弟正在打篮球。
  Dìdì zhèngzài dǎ lánqiú.

HSK 수준별 球 를 포함하는 단어