积 의미와 발음

단순화 된 문자
전통적인 캐릭터

积 한국어 정의

 • 생성물

HSK 레벨


발음이 같은 문자


积를 사용한 문장 예

 • 地球上 70%的面积是海洋。
  Dìqiú shàng 70%de miànjī shì hǎiyáng.
 • 他在工作中积累了丰富的经验。
  Tā zài gōngzuò zhōng jīlěile fēngfù de jīngyàn.
 • 经过多年的积累,他的语言水平有了很大提高。
  Jīngguò duōnián de jīlěi, tā de yǔyán shuǐpíng yǒule hěn dà tígāo.
 • 他在工作中积累了很多经验。
  Tā zài gōngzuò zhōng jīlěile hěnduō jīngyàn.
 • 我们要用积极的态度面对生活。
  Wǒmen yào yòng jījí de tàidù miàn duì shēnghuó.

HSK 수준별 积 를 포함하는 단어