虽 의미와 발음

단순화 된 문자
전통적인 캐릭터

虽 한국어 정의

suī

 • 이기는 하지만

HSK 레벨


발음이 같은 문자


虽를 사용한 문장 예

 • 虽然……但下雨了,虽然……但我们还是想去看电影。
  Suīrán……dàn xià yǔle, suīrán……dàn wǒmen háishì xiǎng qù kàn diànyǐng.
 • 虽然我很想去,可是实在没时间。
  Suīrán wǒ hěn xiǎng qù, kěshìshízài méi shíjiān.
 • 这位老人虽然很穷,但是生活得很快乐。
  Zhè wèi lǎorén suīrán hěn qióng, dànshì shēnghuó dé hěn kuàilè.
 • 虽然经历过很多次失败,但我从来没有放弃
  Suīrán jīnglìguò hěnduō cì shībài, dàn wǒ cónglái méiyǒu fàng qì

HSK 수준별 虽 를 포함하는 단어