一下 의미와 발음

一下
간체 / 전통적인 단어

一下 한국어 정의

yī xià

 • 약간

HSK level


캐릭터

 • (yī): 하나
 • (xià): 아래에

一下를 사용한 문장 예

 • 我去热一下米饭。
  Wǒ qù rè yīxià mǐfàn.
 • 我来介绍一下我的朋友。
  Wǒ lái jièshào yīxià wǒ de péngyǒu.
 • 太累了,让我休息一下。
  Tài lèile, ràng wǒ xiūxí yīxià.
 • 请等我一下。
  Qǐng děng wǒ yīxià.
 • 服务员,请帮我拿一下菜单。
  Fúwùyuán, qǐng bāng wǒ ná yīxià càidān.