一会儿 의미와 발음

一会儿
단순화 된 단어
一會兒
전통적인 단어

一会儿 한국어 정의

yī huì er

 • 잠시

HSK level


캐릭터

 • (yī): 하나
 • (huì): 모임
 • (er): 아이

一会儿를 사용한 문장 예

 • 我们先坐三站地铁,再走一会儿就到了。
  Wǒmen xiān zuò sān zhàn dìtiě, zài zǒu yīhuǐ'er jiù dàole.
 • 我看一会儿电视就睡觉。
  Wǒ kàn yīhuǐ'er diànshì jiù shuìjiào.
 • 我们休息了一会儿,又开始工作了。
  Wǒmen xiūxíle yīhuǐ'er, yòu kāishǐ gōngzuòle.
 • 请大家休息一会儿,十分钟后继续上课。
  Qǐng dàjiā xiūxí yīhuǐ'er, shífēnzhōng hòu jìxù shàngkè.
 • 他想了一会儿接着写。
  Tā xiǎngle yīhuǐ'er jiēzhe xiě.