一定 의미와 발음

一定
간체 / 전통적인 단어

一定 한국어 정의

yí dìng

 • 확실히

HSK level


캐릭터

 • (yī): 하나
 • (dìng): 세트

一定를 사용한 문장 예

 • 明天的会议,请大家一定要参加。
  Míngtiān de huìyì, qǐng dàjiā yì dìng yào cānjiā.
 • 他的汉语已经有一定水平了。
  Tā de hànyǔ yǐjīng yǒuyīdìng shuǐpíngle.
 • 我们一定能找到解决问题的方法。
  Wǒmen yīdìng néng zhǎodào jiějué wèntí de fāngfǎ.
 • 来北京一定要尝一尝北京的小吃。
  Lái běijīng yīdìng yào cháng yī cháng běijīng de xiǎochī.
 • 我们对你很有信心,你一定能行。
  Wǒmen duì nǐ hěn yǒu xìnxīn, nǐ yīdìng néng xíng.