上班 의미와 발음

上班
간체 / 전통적인 단어

上班 한국어 정의

shàng bān

 • 일하다

HSK level


캐릭터

 • (shàng): 의 위에
 • (bān): 수업

上班를 사용한 문장 예

 • 坐公共汽车去上班。
  Zuò gōnggòng qìchē qù shàngbān.
 • 我在一个公司上班。
  Wǒ zài yīgè gōngsī shàngbān.
 • 我可能不能去上班了。
  Wǒ kěnéng bùnéng qù shàngbānle.
 • 你可以开我的车去上班。
  Nǐ kěyǐ kāi wǒ de jū qù shàngbān.
 • 我妻子上班去了。
  Wǒ qīzi shàngbān qùle.