下午 의미와 발음

下午
간체 / 전통적인 단어

下午 한국어 정의

xià wǔ

 • 오후에

HSK level


캐릭터

 • (xià): 아래에
 • (wǔ): 정오

下午를 사용한 문장 예

 • 明天下午下雨。
  Míngtiān xiàwǔ xià yǔ.
 • 上午冷,下午热。
  Shàngwǔ lěng, xiàwǔ rè.
 • 现在是下午 3的20。
  Xiànzài shì xiàwǔ 3 de 20.
 • 我今天下午不去学校了。
  Wǒ jīntiān xiàwǔ bù qù xuéxiàole.
 • 他一个下午都坐在电视前。
  Tā yīgè xiàwǔ dōu zuò zài diànshì qián.