事情 의미와 발음

事情
간체 / 전통적인 단어

事情 한국어 정의

shì qing

 • 맡은 일

HSK level


캐릭터

 • (shì): 맡은 일
 • (qíng): 상태

事情를 사용한 문장 예

 • 你有什么事情?
  Nǐ yǒu shé me shìqíng?
 • 你下午有什么事情吗?
  Nǐ xiàwǔ yǒu shé me shì qíng ma?
 • 请放心,我会把事情办好的。
  Qǐng fàngxīn, wǒ huì bǎ shìqíng bàn hǎo de.
 • 奶奶经常给我讲过去的事情。
  Nǎinai jīngcháng gěi wǒ jiǎn.Guòqù de shìqíng.
 • 我忘了一件重要的事情。
  Wǒ wàngle yī jiàn zhòngyào de shìqíng.