努力 의미와 발음

努力
간체 / 전통적인 단어

努力 한국어 정의

nǔ lì

 • 열심히 일하다

HSK level


캐릭터

 • (nǔ): nu
 • (lì): 힘

努力를 사용한 문장 예

 • 学生们学习很努力。
  Xuéshēngmen xuéxí hěn nǔlì.
 • 这个同学学习很认真,很努力。
  Zhège tóngxué xuéxí hěn rènzhēn, hěn nǔlì.
 • 努力是取得成功的保证。
  Nǔlì shì qǔdé chénggōng de bǎozhèng.
 • 你并不笨,只是需要更努力。
  Nǐ bìng bù bèn, zhǐshì xūyào gèng nǔlì.
 • 她很聪明,并且很努力。
  Tā hěn cōngmíng, bìngqiě hěn nǔlì.