原因 의미와 발음

原因
간체 / 전통적인 단어

原因 한국어 정의

yuán yīn

 • 이유

HSK level


캐릭터

 • (yuán): 실물
 • (yīn): 때문에

原因를 사용한 문장 예

 • 他把原因解释得很清楚。
  Tā bǎ yuányīn jiěshì dé hěn qīngchǔ.
 • 他把这件事的原因给大家说明了一下。
  Tā bǎ zhè jiàn shì de yuányīn gěi dàjiā shuōmíngliǎo yīxià.
 • 我已经找出问题的原因了。
  Wǒ yǐjīng zhǎo chū wèntí de yuányīnle.