国家 의미와 발음

国家
단순화 된 단어
國家
전통적인 단어

国家 한국어 정의

guó jiā

 • 국가

HSK level


캐릭터

 • (guó): 국가
 • (jiā): 가족

国家를 사용한 문장 예

 • 我爱旅游,去过几十个国家。
  Wǒ ài lǚyóu, qùguò jǐ shí gè guójiā.
 • 世界上有很多国家。
  Shìjiè shàng yǒu hěnduō guójiā.
 • 国家之间的文化交流越来越丰富。
  Guójiā zhī jiān de wénhuà jiāoliú yuè lái yuè fēngfù.
 • 中国是个多民族的国家。
  Zhōngguó shìgè duō mínzú de guójiā.
 • 中国是亚洲国家。
  Zhōngguó shì yàzhōu guójiā.