妻子 의미와 발음

妻子
간체 / 전통적인 단어

妻子 한국어 정의

qī zi

 • 아내

HSK level


캐릭터

 • (qī): 아내
 • (zi): 아이

妻子를 사용한 문장 예

 • 最左边的是哥哥的妻子。
  Zuì zuǒbiān de shì gēgē de qīzi.
 • 我妻子上班去了。
  Wǒ qīzi shàngbān qùle.
 • 我妻子的性格非常好,从不发脾气。
  Wǒ qīzi dì xìnggé fēicháng hǎo, cóng bù fā píqì.
 • 我和我妻子有共同的理想和生活目标。
  Wǒ hé wǒ qīzi yǒu gòngtóng de lǐxiǎng hé shēnghuó mùbiāo.