弟弟 의미와 발음

弟弟
간체 / 전통적인 단어

弟弟 한국어 정의

dì di

 • 남동생

HSK level


캐릭터

 • (dì): 남동생

弟弟를 사용한 문장 예

 • 和弟弟跑步吧。
  Hé dìdì pǎobù ba.
 • 哥哥比弟弟高。
  Gēgē bǐ dìdì gāo.
 • 在我们家,我最大,我下面还有两个弟弟。
  Zài wǒmen jiā, wǒ zuìdà, wǒ xiàmiàn hái yǒu liǎng gè dìdì.
 • 弟弟正在打篮球。
  Dìdì zhèngzài dǎ lánqiú.
 • 弟弟的个子比我矮。
  Dìdì de gèzi bǐ wǒ ǎi.