意见 의미와 발음

意见
단순화 된 단어
意見
전통적인 단어

意见 한국어 정의

yì jiàn

 • 의견

HSK level


캐릭터

 • (yì): 의미
 • (jiàn): 보다

意见를 사용한 문장 예

 • 你的意见我都接受。
  Nǐ de yìjiàn wǒ dū jiēshòu.
 • 你有什么意见,请说出来吧。
  Nǐ yǒu shé me yìjiàn, qǐng shuō chūlái ba.
 • 我们都很尊重您的意见。
  Wǒmen dōu hěn zūnzhòng nín de yìjiàn.