按照 의미와 발음

按照
간체 / 전통적인 단어

按照 한국어 정의

àn zhào

 • 에 따르면

HSK level


캐릭터

 • (àn): 프레스
 • (zhào): 에 따르면

按照를 사용한 문장 예

 • 这个计划很不错,你就按照它去做吧。
  Zhège jìhuà hěn bùcuò, nǐ jiù ànzhào tā qù zuò ba.
 • 请把这些盒子按照从大到小的顺序排列。
  Qǐng bǎ zhèxiē hézi ànzhào cóng dà dào xiǎo de shùnxù páiliè.
 • 请按照要求把报告改一下。
  Qǐng ànzhào yāoqiú bǎ bàogào gǎi yīxià.