故事 의미와 발음

故事
간체 / 전통적인 단어

故事 한국어 정의

gù shi

 • 이야기

HSK level


캐릭터

 • (gù): 따라서
 • (shì): 맡은 일

故事를 사용한 문장 예

 • 睡觉前,我都给女儿讲故事。
  Shuìjiào qián, wǒ dū gěi nǚ'ér jiǎng gùshì.
 • 这是一个感人的爱情故事。
  Zhè shì yīgè gǎnrén de àiqíng gùshì.
 • 这本书讲了一个浪漫的爱情故事。
  Zhè běn shū jiǎngle yīgè làngmàn de àiqíng gùshì.
 • 你讲的这个故事真有趣!
  Nǐ jiǎng de zhège gùshì zhēn yǒuqù!