文章 의미와 발음

文章
간체 / 전통적인 단어

文章 한국어 정의

wén zhāng


HSK level


캐릭터

 • (wén): 본문
 • (zhāng): 장

文章를 사용한 문장 예

 • 请根据这篇文章谈一谈自己的想法。
  Qǐng gēnjù zhè piān wénzhāng tán yī tán zìjǐ de xiǎngfǎ.
 • 我会用中文写文章。
  Wǒ huì yòng zhōngwén xiě wénzhāng.
 • 这篇文章,我读了很多遍。
  Zhè piān wénzhāng, wǒ dúle hěnduō biàn.
 • 请把这篇文章翻译成汉语。
  Qǐng bǎ zhè piān wénzhāng fānyì chéng hànyǔ.
 • 文章最关键的部分是第三段。
  Wénzhāng zuì guānjiàn de bùfèn shì dì sān duàn.