晚上 의미와 발음

晚上
간체 / 전통적인 단어

晚上 한국어 정의

wǎn shang

 • 밤에

HSK level


캐릭터

 • (wǎn): 늦은
 • (shàng): 의 위에

晚上를 사용한 문장 예

 • 我已经找出问题了,晚上问你。
  Wǒ yǐjīng zhǎo chū wèntíle, wǎnshàng wèn nǐ.
 • 今天晚上我不能看电视了。
  Jīntiān wǎnshàng wǒ bùnéng kàn diànshìle.
 • 今天晚上有足球比赛。
  Jīntiān wǎnshàng yǒu zúqiú bǐsài.
 • 我晚上再给你发个电子邮件。
  Wǒ wǎnshàng zài gěi nǐ fā gè diànzǐ yóujiàn.
 • 我每天晚上七点都看新闻。
  Wǒ měitiān wǎnshàng qī diǎn dōu kàn xīnwén.