正在 의미와 발음

正在
간체 / 전통적인 단어

正在 한국어 정의

zhèng zài

 • 존재

HSK level


캐릭터

 • (zhèng): 양
 • (zài): 에

正在를 사용한 문장 예

 • 可能他正在忙。
  Kěnéng tā zhèngzài máng.
 • 弟弟正在打篮球。
  Dìdì zhèngzài dǎ lánqiú.
 • 我正在厨房里做饭呢。
  Wǒ zhèngzài chúfáng lǐ zuò fàn ne.
 • 警察正在进行调查。
  Jǐngchá zhèngzài jìnxíng diàochá.
 • 爷爷正在听广播。
  Yéyé zhèngzài tīng guǎngbò.