满意 의미와 발음

满意
단순화 된 단어
滿意
전통적인 단어

满意 한국어 정의

mǎn yì

 • 만족감

HSK level


캐릭터

 • (mǎn): 완전한
 • (yì): 의미

满意를 사용한 문장 예

 • 你的回答不能让人满意。
  Nǐ de huí dā bùnéng ràng rén mǎnyì.
 • 经理对他很满意。
  Jīnglǐ duì tā hěn mǎnyì.
 • 他的安排让大家都很满意。
  Tā de ānpái ràng dàjiā dōu hěn mǎnyì.
 • 我刚做了一个顾客满意度调查。
  Wǒ gāng zuòle yīgè gùkè mǎnyì dù tiáo chá.
 • 我对今天的演出十分满意。
  Wǒ duì jīntiān de yǎnchū shífēn mǎnyì.