生意 의미와 발음

生意
간체 / 전통적인 단어

生意 한국어 정의

shēng yì

 • 사업

HSK level


캐릭터

 • (shēng): 출산하다
 • (yì): 의미

生意를 사용한 문장 예

 • 最近我们的生意很火。
  Zuìjìn wǒmen de shēngyì hěn huǒ.
 • 他的生意越做越大。
  Tā de shēngyì yuè zuò yuè dà.
 • 他做生意赚了不少钱。
  Tā zuò shēngyì zhuàn liǎo bù shǎo qián.