第一 의미와 발음

第一
간체 / 전통적인 단어

第一 한국어 정의

dì yī

 • 첫번째

HSK level


캐릭터

 • (dì): 먼저
 • (yī): 하나

第一를 사용한 문장 예

 • 右边第一个男人是我丈夫。
  Yòubiān dì yī gè nánrén shì wǒ zhàngfū.
 • 这是我第一次见到他。
  Zhè shì wǒ dì yī cì jiàn dào tā.
 • 今天我们学习第一课。
  Jīntiān wǒmen xuéxí dì yī kè.
 • 长江是中国的第一大河。
  Chángjiāng shì zhōngguó de dì yī dàhé.
 • 第一次演出,他很紧张。
  Dì yī cì yǎnchū, tā hěn jǐnzhāng.