经历 의미와 발음

经历
단순화 된 단어
經曆
전통적인 단어

经历 한국어 정의

jīng lì

 • 경험

HSK level


캐릭터

 • (jīng): ...을 통하여
 • (lì): 달력

经历를 사용한 문장 예

 • 这段时间,我经历了很多事情。
  Zhè duàn shíjiān, wǒ jīnglìle hěnduō shìqíng.
 • 我的经历我都写在这本书里了。
  Wǒ de jīnglì wǒ dū xiě zài zhè běn shū lǐle.
 • 虽然经历过很多次失败,但我从来没有放弃
  Suīrán jīnglìguò hěnduō cì shībài, dàn wǒ cónglái méiyǒu fàng qì
 • 她把旅行的经历写成了文章。
  Tā bǎ lǚxíng de jīnglì xiěchéngle wénzhāng.